Türkçe bir kelimeye en çok kaç ek getirilebilir? Türkçe en uzun kelime hangisi? Türkçe en uzun kelime kaç harf? vb. bir çok soru ve paylaşımlarla karşılaşıyoruz.

Aşağıda buna yönelik bir örnek ve eklerin açıklamaları mevcut.

Bu kelime kullanılır mı kullanılmaz mı, nerede nasıl kullanılır ayrı bir konu. Ancak kurallar çerçevesinde oluşturulmuş 58 harften 26 ekten oluşan bir kelime. 

 

sevgilisizleştiriliveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine

sev-gi-li-siz-le-ş-tir-il-i-ver-e-me-(y)e-bil-ecek-ler-im-iz-de-n-miş-sin-iz-ce-si-n-e

 

Bir başka örnek:

Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top