Yayınlanma tarihi : 01.10.2015
Son Başvuru tarihi ve saati : 09.10.2015 saat 17.00 (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Yeri : Yunus Emre Enstitüsü - Atatürk Bulvarı No:11 Ulus ANKARA
Tel : 0312 309 11 87/88
E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Müdür Yardımcısı istihdam edilecektir.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genel Şartlar:
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Özel Şartlar:
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek adayların;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, aşağıda belirtilen dillerin öğretmenlik-filoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
Aşağıdaki dillerden en az birini iyi derecede bilmesi:
-Arapça, Farsça, Endonezce, Urduca, Rusça, Japonca, Korece, Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce.

Adayın başvuru tarihi itibariyle son 3 yılda KPDS-ÜDS ya da YDS’den en az 80 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması,
Yurt içi ve yurt dışında belirtilen dillerde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış adaylardan ilgili dil belgesi istenmeyecektir.
İhtiyaç durumunda başarılı aday yurt içinde de görevlendirilebilir.

Tercih Sebepleri:
Doktora veya yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Alanında bilimsel yayın yapmak,
Yurt dışı deneyimine sahip olmak,
İkinci ya da üçüncü yabancı dil bilmek,
İşletmecilik-organizatörlük tecrübesine sahip olmak,
Kültür ve sanat alanlarına aktif ilgi duymak ya da faaliyet yapıyor olmak,
Mesleki alanda en az iki yıl tecrübesi bulunmak.

Başvuruda Aranacak Belgeler:
Yunus Emre Vakfı iş başvuru formu için tıklayınız.
Özgeçmiş (CV),
Niyet Mektubu, (El yazısıyla/Yunus Emre Enstitüsünde görev alma niyet ve sebeplerini ifade eden asgari bir sayfalık)
Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
Yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi, (varsa)
KPDS-ÜDS veya YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında, biri İş Başvuru Formuna yapıştırılmış toplam 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
İş tecrübesini gösteren kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belge,
Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika, ruhsat ve belgelerin aslı veya aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

Başvurular ve Sonuçlar ile İlgili Hususlar :

  • Başvuru şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten son başvuru tarihi saat 17.00’a kadar başvurularını yapacaklardır. Posta/kargo ile yapılan başvurularda oluşabilecek gecikmeler nedeniyle süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar adaylara e-posta veya telefon yoluyla tebliğ edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre uygun görülen adaylar, mülakata telefon veya e-posta yoluyla davet edilecek olup mülakat tarihleri kendilerine bildirilecektir.
  • Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir.
  • Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
  • Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Mülakat sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Enstitüde çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Kaynak:yee.org.tr

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top