Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: "Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi" 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.
Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

 Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde Atatürk Üniversitesinde düzenlenecek olan “Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Türk dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretimine yönelik müfredat çalışması, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde karşılaşılan meseleler ve çözüm önerileri, Türk dilli öğrencilerin sosyo-kültürel sorunları ve bunun Türkiye Türkçesi öğretimine etkisi, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde ölçme ve değerlendirme, alfabe farklılığından mütevellit sorunlar vb. konular ele alınacaktır.

Sempozyuma başvurmak için tıklayınız.

Sempozyum Ortakları

Türk Dil Kurumu
Yunus Emre Enstitüsü
Atatürk Üniversitesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN - Türk Dili Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Hayati DEVELİ - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK - Atatürk Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali KARAÇALI - Türk Dili Kurumu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şeref ATEŞ - Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ - Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi
Doç. Dr. Mustafa BALCI - Yunus Emre Enstitüsü Merkez Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN - Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Merkezi Müdürü

Sempozyum Sekreteryası

Emine SARIKAYA - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Işıl İrem ALTUN - Türk Dil Kurumu Uzman Yardımcısı
Şule GÜL - Türk Dil Kurumu Uzman Yardımcısı
Kürşat ARAMAK - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Gül GÖNÜLTAŞ - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Selçuk DOĞAN - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Aybegüm AKSAK GÖNÜL - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Fikriye YILMAZOĞLU - Yunus Emre Enstitüsü Uzman Yardımcısı
Hacer AFŞAR - Yunus Emre Enstitüsü Memur
Metin IŞIKOĞLU - Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

Katılma Şartları
1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet kısmı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özeti en az 200-250 kelimeden oluşmalıdır.
2. Sempozyuma başvuru, tam metin üzerinden olacaktır.
3. Sempozyuma ortak bildiri ile katılanlardan sadece ismi birinci sırada yer alanların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
3. Bildirilerin tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.
4. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 10 Ağustos 2015 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri metinleri işleme konulmayacaktır.
5. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.
6. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda bulunmak gerekmemektedir. Ancak bildiriyle katılanlara sağlanacak imkânlar, dinleyicilere sunulamamaktadır. “Katılım belgesi” yalnızca bildiriyle katılanlara verilmektedir.

Sempozyum Yeri
Atatürk Üniversitesi - Erzurum

Ulaşım ve Konaklama
Konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini sempozyum ortakları (Türk Dil Kurumu - Yunus Emre Enstitüsü - Atatürk Üniversitesi), karşılayacaktır. Konaklama ile ilgili bilgiler daha sonra bildirilecektir.

Ele Alınacak Konular
1. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretimine yönelik müfredat çalışması
2. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde kullanılabilecek yaklaşım, yöntem ve teknikler
3. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde sınıf içi uygulamalar,
4. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretimi için geçmişten günümüze oluşturulmuş kitaplar ve diğer materyaller
5. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde kur süreleri
6. Türk Dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde karşılaşılan meseleler
7. Türkçenin şiveleri/lehçeleri arasındaki ortak ve ortak olmayan unsurlar ve bu unsurların Türkiye Türkçesi öğretimine etkileri
8. Türkiye Türkçesi öğretiminde ortak kültürel değerlerden yararlanma,
9. Fonetik /ses bilgisi-sesletim sorunları
10. Morfoloji /kök bilgisi-kök ve eklerle ilgili yaşanan sorunlar
11. Sentaks/cümle bilgisi- metin oluşturmada cümleler arasındaki uyum sorunları
12. Türkçenin(şive/ lehçeler dâhil) dialektik (ağız), kelime hazinesi, yalancı eşdeğerlikler açısından karşılaştırılması ve söz konusu konularda tasnif çalışmaları,
Güney-batı Oğuz Türkçesi (Anadolu, Azeri, Asya ve Irak Türkmenleri)
Kuzey-batı Kıpçak Türkçesi (Tatar, Başkır, Kazak, Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Hazar ve Gagavuz)
Güney-doğu Çağatay Türkçesi (Özbek, Kırgız, Kazak)
Orta-Asya Türkçesi (Altay, Tuva, Sarı Uygur ve D. Türkistan)
Kuzey-doğu Türkçesi (Yakut)
Çuvaş Türkçesi
13. Atasözleri, deyimler ve kalıp ifadelerin öğretimi
14. Halk edebiyatı ürünlerinin öğretimi ve teklifler (Türk lehçelerindeki ortak metinler -Dede Korkut, Köroğlu vb.- ve bu metinlerin envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar. Bu metinlerin dil öğretiminde kullanımı.
15. Türk dilli öğrencilerin sosyo-kültürel problemleri ve bunun Türkiye Türkçesi öğretimine etkisi
16. Türk dillilere yönelik dil bilgisi öğretimi
17. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde ölçme ve değerlendirme
18. Türkçe öğretiminde istifade edilmek üzere Türkiye Türkçesinden Türkçenin diğer şive ve lehçelerine aktarılacak özgün kitapların özellikleri, aktarma ve aktarma sorunları,
19. Alfabe uyumsuzluğu sorunu
20. Arapça, Farsça ve Rusçanın şivelere/lehçelere etkileri ve bu etkilerin Türkiye Türkçesi öğretimine yönelik avantaj ve dezavantajları.
21. Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde geçmişten günümüze oluşturulmuş kitaplar ve diğer materyaller

Bildiri ve Poster Hazırlama
Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Sunum Kuralları
1. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalı,
2.Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalı,
3.Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır.
4. Sempozyum süresince her salonda sunum için uygun ortam bulunacaktır. Katılımcılar sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araçları başvuru sırasında kongre iletişim adresine bildirmelidir.
5. Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. Edisyonuna (AmericanPsychologicalAssociation,5th edition) göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.
6. İlk sayfanın altında (dipnot olarak) bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu belirtmeli ve istenirse genel ağ adresi yazı tipi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazabilir,

Önemli Tarihler
10 Ağustos 2015

Tam metinlerin gönderilmesi için son gün
30 Eylül 2015

Kabul edilen bildirilerin katılımcılara duyurulması
08-10 Ekim 2015
Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi
Sempozyum Programı
“Uluslar arası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi” programı henüz belli olmamıştır.

Duyurular
Sempozyum programı ile ilgili gerçekleşecek değişiklikler bu bölümden duyurulacaktır.
İrtibat
Telefon: +90 (312) 309 11 88 (Yunus Emre Enstitüsü)
Telefon: +90 (312) 457 52 00 (Türk Dil Kurumu)
Telefon: +90 (442) 231 11 11 (Atatürk Üniversitesi)
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Login
Scroll to top