YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İŞ İLANI | YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ OKUTMAN İLANI

5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Okutman istihdam edilecektir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayınlanma tarihi                : 14.10.2015    
Son Başvuru tarihi ve saati 16.10.2015 saat 17.00 (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Yeri                        : Yunus Emre Enstitüsü - Atatürk Bulvarı No:11 Ulus ANKARA
Tel                                       : 0312 309 11 87/88
E-posta                                : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GENEL ŞARTLAR

a)     Türk vatandaşı olmak,

b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)     Mülakat sınavı tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e)     Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

f)     Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

g)     Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

h)    Genel koşullara ek olarak kadrolara göre aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır.  Aday, söz konusu kadrolardan sadece birine başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

a)    Yunus Emre Enstitüsünün verdiği “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” sertifikasına sahip olmak,

b)     Not ortalamasında 4’lük sistemde en az 2,93 ya da Yükseköğretim Kurulu’nun 100’lük sistemindeki en az 75,03 puan ortalamasına sahip olmak,

 Tercih Sebepleri:

a)     KPDS, ÜDS veya YDS benzeri bir dil sınavından İngilizce sınavından, en az 65 puan almış olmak,

b)     Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tecrübe sahibi olmak

Başvuruda Aranacak Belgeler:

 • Yunus Emre Vakfı iş başvuru formu için tıklayınız
 • Detaylı Özgeçmişi,
 • Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • Yüksek lisans mezuniyet belgesi,
 • Enstitünün verdiği “Yabancılara Türkçe Öğretimi” sertifikanın aslı veya aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • KPDS veya YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • İş tecrübesini gösteren kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Enstitüye ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

 

Başvurular ve Sonuçlar ile İlgili Hususlar:

 1. Başvuru şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten son başvuru tarihi saat 17.00’a kadar başvurularını yapacaklardır. Posta/kargo ile yapılan başvurularda oluşabilecek gecikmeler nedeniyle süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar adaylara e-posta veya telefon yoluyla tebliğ edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre uygun görülen adaylar, mülakata telefon veya e-posta yoluyla davet edilecek olup mülakat tarihleri kendilerine bildirilecektir.
 3. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir.
 4. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
 5. Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Mülakat Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Enstitüde çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Kaynak: yee.org.tr

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top