Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı görevi için 155 Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirecek. Bakanlık sınavla ilgili esasların, başvuru şartlarının, kontenjanların bulunduğu “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu” nu yayımladı. 

Önemli Not: Bu kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019” kapsamında gerçekleştirilecek sınavlara başvuru yapamazlar. Adayların iki kılavuzdan birine (kendilerine en uygun olana) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bakanlık, yapılacak olan sınav ve değerlendirmeler sonrası seçilenleri 49 farklı ülkede görevlendirmeyi planlamaktadır. Ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır.

GENEL ESASLAR

a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul ve esaslar 03/07/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla düzenlenmiştir.

b) Mesleki Yeterlilik Sınavı, yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman seçmek amacıyla; ilgili mevzuat, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ve Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 05/11/2018 tarihli ve 39930676-20-E.21035470 sayılı Makam Oluru çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuz’da belirtilen esaslara göre MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sınav 100 sorudan oluşacak ve 120 dakika sürecektir.

c) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara’da gerçekleştirilecek olup gerekli duyurular http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

d) Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ile MEB’in http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecektir.

e) Adaylar MEB ile yapacakları bütün yazışmalarda Ek-1’deki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanmalıdır.

f) Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarılı olmayan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

g) Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2019 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla, belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 155 (yüz elli beş) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman seçilecektir.

h) Bu kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019” kapsamında gerçekleştirilecek sınavlara başvuru yapamazlar.

 

Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihi ve Saati: 17 Şubat 2019, 10.00

Sınav Ücreti: 110,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 1 Mart 2019

Sınav Giriş Belgesi, 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

 

Kılavuzun tamamına aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

 

ADAYLARIN MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI

BİTİRDİĞİ BÖLÜM (LİSANS)

Kontenjan

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunları

50 (elli)

Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim tercümanlık bölümü mezunları

50 (elli)

Üniversitelerin A, B ve D Grubu dışındaki lisans bölümü mezunları

50 (elli)

Üniversitelerin Tarih bölümü mezunları

5 (beş)

 

OKUTMANLARIN GÖREVLENDİRİLEBİLECEKLERİ ÜLKELER

ALMANYA

ARJANTİN

AVUSTRALYA

BANGLADEŞ

BELARUS

BELÇİKA

BOSNA HERSEK

CEZAYİR

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

DANİMARKA

ESTONYA

FİNLANDİYA

FRANSA

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

IRAK

İNGİLTERE

İRAN

İRLANDA

İSVEÇ

İTALYA

KAZAKİSTAN

KUVEYT

LETONYA

LİTVANYA

MACARİSTAN

MAKEDONYA

MISIR

MOLDOVA

NİJER

PAKİSTAN

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

RUSYA

SIRBİSTAN

SLOVAKYA

SLOVENYA

SUUDİ ARABİSTAN

TUNUS

TÜRKMENİSTAN

UKRAYNA

ÜRDÜN

 

BAŞVURU ŞARTLARI

2019-Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı’na başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 1- Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim elemanı olarak fiilen çalışıyor olmak*,

ya da

2- Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak MEB merkez veya taşra teşkilatında öğretmen olarak fiilen çalışıyor olmak*

(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

* DİKKAT!

  • Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte, asker öğretmenlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir.
  • Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

c) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) İlgili makamlarca yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak, engelli olmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

h) GENEL ESASLAR, (i) maddesinde belirtilen mezuniyet ve yabancı dil şartlarını taşıyor olmak,

i) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olmak,

j) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez hangi görevle olursa olsun görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

k) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavlarda başarılı olup görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,

l) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak.

 

SINAV TAKVİMİ

Faaliyet

Tarih Aralığı

İlgililer

Duyurunun Yayımlanması

16 Kasım 2018

Millî Eğitim Bakanlığı

Başvuru Süresi

16/11/2018-07/12/2018

Öğretmenler/

Öğretim Elemanları

Başvuruların doğrudan

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine/ Üniversitelerde İlgili Birim Amirliklerine

Yapılması

 

16/11/2018-07/12/2018

İl Millî Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde İlgili Birim Amirlikleri

Üniversitelerde Yapılan Başvuruların

Rektörlüklere Gönderilmesi

7 -12 Aralık 2018

Üniversitelerde İlgili Birim

Amirlikleri

 

Adayların Başvurularının Kılavuza Uygunluğunun Tespiti

 

13-14 Aralık 2018

İl Millî Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde İlgili Birim Amirlikleri

İnceleme ve Değerlendirme

Komisyonu

Onaylanan Başvuru Dosyalarının Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi

 

24 Aralık 2018

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde Rektörlük

Kılavuza uygunluğu tespit edilmiş ve sınava katılmaları uygun adayların duyurulması

 

8 Ocak 2019

 

Millî Eğitim Bakanlığı

Ücret Yatırma

9-16 Ocak 2019

Adaylar

 

Sınav Giriş Belgesi

12 Şubat 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan belgeler adaylar tarafından alınacaktır.

Sınav Tarihi / Saati / Süresi

17 Şubat 2019/

Saat 10.00’da / 120 dakika

Millî Eğitim Bakanlığı

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarının Yayımlanması

19 Şubat 2019

Millî Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı

1 Mart 2019

Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretim Üyesi/Öğretim

Görevlisi/Okutman Temsil Yeteneği Sınav Tarihleri

Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr , http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden

duyurulacaktır.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu

Sınav Sonucunun İlanı

Millî Eğitim Bakanlığı

 

Kılavuzun tamamına aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURTDIŞI TEŞKİLATI DAİRE BAŞKANLIĞI

Tel: (0312) 413 3930 –413 2012 -413 1960

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Login
Scroll to top