Tags: MEB   personel ilanı   Yurt dışı görev   duyuru  

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” kılavuzunu yayımladı.

Sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla açılmış olup kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir

Önemli Not: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girecek yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Duyuru:  09 Aralık 2019

Başvuru Tarihleri ve Ücret Yatırma: 10-23 Ocak 2020

Aday Başvurularının Onaylanması : 10-24 Ocak 2020

Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Tarihi Saati / Süresi: Ankara 23 Şubat 2020 10.00 / 120 dk.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı: 9 Mart 2020

Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınav Tarihleri: www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sınav Ücreti 130,00 TL

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

DİKKAT! Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmayacaktır).Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

h) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

k) Tablo - 5’te belirtilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Tablo 7’de belirtilen, Biyoloji, Fizik ve Matematik alanlarında İngilizce; Tablo 1’de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine*sahip olmak,

 *ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine bu adresten ulaşılabilir.

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

DİKKAT!  Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır.Ø  Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bir eğitim ve öğretim dönemi görev yapmadan yurt içi görevlerineØ dönemezler. Aylıksız izinde olan öğretmenler de bu sınava başvurabileceklerdir.Ø  Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirilme sırasındaØ bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirilmek isteyen öğretmenler de (Bu durumda olan öğretmenler, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.) bu sınava başvurabileceklerdir.

 

ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLECEĞİ BÖLGELER/ÜLKELER VE SAYILARI

Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 120

İsviçre’de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 6

Fransa’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 9

İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 62

Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya’da görevlendirilmek üzere: 22

Suudi Arabistan’da görevlendirilmek üzere: 23

Kuveyt, Katar ve İran’da görevlendirilmek üzere: 17

Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde görevlendirilmek üzere: 7

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmek üzere: 50

Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilmek üzere: 102

 

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2020 için tıklayınız.

Kılavuz Ekleri için tıklayınız. 

 

KILAVUZDA YER ALAN BİLGİLER VE SAYFA NUMARALARI

GENEL ESASLAR 5

BAŞVURU İŞLEMLERİ 6

2.1. Başvuru Şartları                        6

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri                             7

2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler                     8

2.4. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler                9

2.5. İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler                     9

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar                   9

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR 9

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları                    9

3.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi                              10

3.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması                               10

3.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi                     12

3.5. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme                     12

3.6. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler                              13

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 14

GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI 14

SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 14

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İTİRAZLARI 15

TEMSİL YETENEĞİ SINAVI İTİRAZLARI 16

GÖREVLENDİRMENİN YAPILMAYACAĞI VEYA İPTAL EDİLECEĞİ HÂLLER 16

GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER 16

DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR 17

11.1. Yol Giderleri ve Gündelikler                             17

11.2. Yurt İçi Aylığı                            17

11.3. Yurt Dışı Aylığı                         17

11.4. İzinler                         17

11.5. Yurt İçi Göreve Döndürme                               17

11.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Hâller                      17

11.7. Yol ve Konaklama Giderleri                              17

11.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi                              17

TABLOLAR                           18

EKLER                    22