Türkçe üzerine gerçekleştirilen en büyük sempozyum olan ve her yıl yüzlerce bilim adamını bir araya getiren, sunulan bildiri ve yapılan panellerle ses getiren "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" bu yıl 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, Milli Mücadele'de ilk adımın atılışının 100. yılı anısına Samsun'da gerçekleştirilecektir.

Önemli Tarihler

İlk Duyuru: 25 Ocak 2019
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 17 Mayıs 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 17 Haziran 2019
Kabul Yazılarının Gönderilme Tarihi: 24 Haziran 2019
Kayıt Ücretlerinin Son Yatırılma Tarihi: 20 Eylül 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 02 Eylül 2019
Sempozyum Programının İlanı: 23 Eylül 2019

SEMPOZYUM KONULARI

Ağız Araştırmaları
Basın-Yayın ve Türkçe
Çağdaş Türk Lehçeleri
Dil İlişkileri Bağlamında Türk Dili
Dil Öğretimi
Dil Politikaları
Dilbilimi
Dil ve Edebiyat İlişkisi
Diplomasi Dili Olarak Türkçe
Dünya Dilleri İçinde Türk Dili
Dünyada Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları
Hukuk Dili Olarak Türkçe
İki Dillilik
İşaret Dili ve Türkçe
Köken Bilgisi Araştırmaları
Kutadgu Bilig ve İlk İslami Metinler
Kültürel Diplomasi ve Türkçe
Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe
Müzik ve Türkçe
Sözsüz İletişim
Tarihî Türk Lehçeleri
Türk Dili Araştırmalarında Yöntem
Türk Dili Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi
Türk Dilinin Söz Varlığı
Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş Grameri
Türk Yazı Sistemleri
Türkçenin Öğretimi
Türkiye Türkçesi
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

SEMPOZYUM KATILIM LARTLARI

1. Sempozyumun dili, Türkçedir.

2. Bir yazar, en fazla bir bildiri ile katılabilir.*

3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Bildiri sunum süresi 15 dakikadır. Her sunumdan sonra soru – cevap / tartışma için ayrıca 5 dakika süre verilir.

5. En az 250 sözcükten oluşan bildiri özetleri, web sayfamızdaki başvuru formu doldurularak en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiriler, Kayıt ve Bildiri Gönderim sayfasından “Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim” bağlantısı üzerinden gönderilecek, e-posta ya da başka yollarla gönderilen bildiri özetleri ya da tam metinler dikkate alınmayacaktır.

6. Sempozyum sistemine gönderilen bildiri özetleri en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden de olumsuz gelen bildiri özetleri kabul edilmez. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilir. Değerlendirilmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın isimleri gizli tutulur.

7. Hakem raporları sonucunda başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerinin listesi 17 Haziran 2019 tarihinde sayfamızda ilan edilecektir. Sempozyum kabul yazıları bildiri sahiplerine 24 Haziran 2019 tarihinde gönderilecektir.

8. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı, 2019 yılı içinde yayımlanacaktır. Bu sebeple kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte ve yazım kuralları menüsünde istenen biçimde (MLA), 2 Eylül 2019 tarihine kadar internet sayfamızdaki “Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim” bağlantısı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

9. Katılımcılar, ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

10. Katılımcıların konaklama, yemek, sempozyum çantası ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır.

11. Sempozyum katılım ücretleri “20 Eylül 2019” tarihine kadar yatırılmalıdır.

12. Sempozyum katılım ücreti, yurtiçinden katılacaklar için 400 TL, yurtdışından katılacaklar için ise 100 Dolar olarak belirlenmiştir. Katılım ücretlerinin “20 Eylül 2019” tarihine kadar aşağıda belirtilecek ilgili hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. Katılım ücreti, bildiri sahibinin adı belirtilerek yatırılmalıdır.

Çok yazarlı bildirilerde yazar başına 400 TL katılım ücreti ödenecek olup tüm yazarların konaklama, yemek, sempozyum çantası ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Bir yazarın birden fazla bildiride adının bulunması Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından benimsenmemektedir. Bu bildirilerin hakemlik süreci olumlu biçimde sonuçlansa dahi bildirilerden biri kabul edilecektir. Çok yazarlı bildirilerin yazarlarından sadece biri katılım ücreti gönderirse bu tür bildiriler de reddedilecektir.  

Katılım Ücreti: 

Yurt İçi: 400 TL 
Yurt Dışı: 100 Dolar

 

ONUR KURULU

Osman Kaymak Samsun Valisi
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü / XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Onur Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Şeref ATEŞ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Dr. Serdar ÇAM TİKA Başkanı

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
(I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN
(II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
(III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
(IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Turgut TOK
(V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
(VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet BURAN
(VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN – Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ
(VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanları)

Doç. Dr. İlhan ERDEM
(IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ferruh AĞCA
(X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)

 

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Muhammet Raşit Memiş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. İrem Bayraktar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhammed İkbal GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Rahime ŞENTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Hanife ALKAN ATAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Recep DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KÖK, Antalya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Aleksandr TSOI, Lodz Üniversitesi (Polonya)

Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA, Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ali AKAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ali GÖÇER, Erciyes Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Anarkul SALKINBAY, Al-Farabi Kazakh Notional Univertisy (Kazakistan)

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe İLKER, Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bilal Yücel, Cumhuriyet Üniversitesi, (Türkiye)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ, Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Celal DEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ,  Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ceval KAYA, Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Dilek Ergönenç AKBABA, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Emine YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Enkhtsetseg DUGARSUREN, National University of Mongolia (Moğolistan)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA, Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Erhan AYDIN, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fatma AÇIK, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ferit YUSUPOV, Kazan Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Feyzi ERSOY, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Firdaus Hisamitdinova, Rusya İlimler Akademisi, (Rusya)

Prof. Dr. Funda TOPRAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gülsel SEV, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu ÇENGEL, Hacı Bayram Veli (Türkiye)

Prof. Dr. İhsan Kalemdaroğlu, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA, Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Lindita XHANARİ LATİFİ, Tiran Üniversitesi (Arnavutluk)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Manas Üniversitesi (Kırgızistan)

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM , Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya)

Prof. Dr. Mehmet Mahur TULUM, Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Minsylu USMANOV, Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa KOÇ, Bilecik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Uğurlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Nadir İLHAN, Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nesrin SİS, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN, Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Osman MERT, Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Saadettin Özçelik, Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sandybai BORANBAYEV, Regional Social-Innovational University (Kazakistan)

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selahattin TOLKUN, Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Semra ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Serkan ŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Siham Abdulmecit Ahmet ZENGİ, Bağdat Üniversitesi (Irak)

Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Talip YILDIRIM, Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Prof. Dr. Turgut TOK, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Vahit TÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Hacı Bayram  Veli Üniversitesi(Türkiye)

Prof. Dr. Zayabaatar DALAİ, National University of Mongolia (Moğolistan)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA, Adıyaman Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet Demirtaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Alpaslan OKUR, Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent BAYRAM, Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent GÜL, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Cüneyt AKIN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Erhan DURUKAN, Trabzon Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Fahrettin Uzrek Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE, Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA, Nahçıvan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA, Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gülnara ALİYEVA KOŞKUN, Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerbaycan)

Doç. Dr. Hacer Tokyürek, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mesut GÜN, Nevşehir Üniversitesi, (Türkiye)

Doç. Dr. Murat Ateş, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Oksana SOROKİNA, Çuvaş Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Olga RADOVA, Moldova Bilimler Akademisi (Moldova)

Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA, Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Özay KARADAĞ, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Özgür AY, Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Doç.Dr. Salim Küçük, Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ, Bartın Üniversitesi, (Türkiye)

Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Şaban DOĞAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA, Kazan Federal Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet KARA, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Murat Elmalı, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ, Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN, Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre ÇELİK, Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi  (Bosna)

Dr. Öğr. Üyesi Ankhbayar DANUU, National University of Mongolia (Moğolistan)

Dr. Öğr. Üyesi Elsev BRİNA LOPAR, Ukshin Hoti Prinzen Üniversitesi (Kosova)

Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman GEÇER, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran MALTA-MUHAXHERI, Priştina Üniversitesi (Kosova)

Dr. Öğr.Üyesi Rıdvan ÖZTÜRK, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Şimşek, Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Yuliia TARASIUK, Odessa Meçnikov Milli Üniversitesi (Ukrayna)

Dr. Öğr.Serdar Derman, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Venera ANARBEKOVA, Celalabad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan)

Dr. Elçin İbrahimov, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (Azerbaycan)

Dr. Firuz FEVZİ, Kabil Devlet Üniversitesi (Afganistan)

Dr. Juliana BARTA, Macaristan Bilimler Akademisi (Macaristan)

Dr. Ömer Faruk Demirel, Technische Universität Berlin (Almanya)

 

SEKRETERYA

Arş. Gör. Dr. Muhammet Raşit Memiş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. İrem Bayraktar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhammed İkbal GÜLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Rahime ŞENTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Hanife ALKAN ATAMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Recep DEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Serkan ŞEN Düzenleme Kurulu Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: +90(362) 3121919 / Dahili : 5156

Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Tel: +90(362) 3121919 / Dahili : 5374

Sempozyum sürecinde her türlü bilgi için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Semzpoyum Web Sitesi: https://dunyadiliturkce2019.omu.edu.tr

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top