Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yürüttüğü en mühim faaliyetlerden biri olan Türk dili kurultaylarından sekizincisi bu yıl 26 - 30 Eylül 2016 günlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Dünyadaki Türk dili araştırmalarında çok mühim bir yeri olan ve milletlerarası bilim çevrelerince kurumlaşmış ilmî toplantı olarak kabul edilen bu faaliyetin temeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Dil Kurumunun kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından atılmıştır.
Yurt içi ve yurt dışından bilim adamlarının katılabileceği VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda alanla ilgili daha önce her hangi bir yerde yayımlanmamış veya sözlü olarak sunulmamış bildirilere yer verilecektir.

Önemli Tarihler
Bildiri başvurularının başlangıç tarihi : 19 Şubat 2016
Bildiri başvurularının bitiş tarihi : 20 Mayıs 2016
Kabul edilen bildirilerin duyurulması tarihi : 26 Haziran 2016
Kurultay tarihi : 26 - 30 Eylül 2016

Bildiri gönderme formu

 

Bildiri Konuları

1. Ağız araştırmaları
2. Altay dilleri araştırmaları
3. Bilgisayar destekli dil bilimi
4. Çağdaş Türk yazı dilleri ve lehçeleri araştırmaları
5. Dil ilişkileri
6. Edebiyat kuramları
7. Farklı disiplinler açısından Türk dili
8. Hoca Ahmed-i Yesevî
9. Karşılaştırmalı Türk dili araştırmaları
10. Köken bilgisi araştırmaları
11. Mehmet Fuat Köprülü
12. Sözlükçülük
13. Tarihî Türk yazı dilleri
14. Tenkit
15. Terim araştırmaları
16. Türkçenin eğitimi ve öğretimi
17. Türk dil bilgisi araştırmaları
18. Türk dil bilimi araştırmaları
19. Türk dili araştırmalarında yöntem sorunları
20. Türk işaret dili araştırmaları
21. Yazım ve anlatım sorunları

BİLDİRİ HAZIRLAMA İLKELERİ
VIII. Türk Dil Kurultayına gönderilecek bildiriler bu sistem üzerinden gönderilmelidir. Yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanarak gönderilebilir. Yazılarla birlikte özel işaretlerin kullanıldığı fontlarda sıkıştırılıp, .zip veya .rar formatında sisteme yüklenmelidir.
Yazı tipi Times (Times New Roman), yazı tipi sitili normal olmalı ve ana metin 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özetler, kaynakça ve dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
Başlıklar sayfa ortasında, koyu ve tamamı büyük harflerle; yazarın adı soyadı başlıktan iki satır alta, sağa yanaşık ve eğik verilmeli, sadece yazarın soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın unvanı, görev yeri ve iletişim bilgileri dipnotla belirtilmelidir.
Yazar adı ile özetler, özetler ile asıl yazı arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır.
Bildiri içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme kullanılmamalıdır.
Yazılarda A4 Dikey kâğıt boyutu kullanılmalı, dört kenar boşluğu da 1,5 cm, paragraf boşluğu 1,25 cm olmalıdır.
Metin içindeki göndermelerde soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir. Örnek (Korkmaz 1997: 619).
Beş satırdan kısa alıntılar satır arasında ve tırnak içinde; beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,25 cm içeride, blok hâlinde, 10 punto büyüklüğünde, eğik yazı ve tek satır aralığı ile verilmelidir.
Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
Yararlanılan kaynaklar metin sonunda yer alacak Kaynakça bölümünde alfabetik olarak verilmelidir.


Kaynakçada veya dipnotta yer alan eserlerin künyesi şu biçimlerde olmalıdır:

Makale:

KACALİN, Mustafa S.: “İyelik Tamlamasında Çokluk Üçüncü Kişi Sorunu”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: Bişkek 2002, 3. sy. 142-146. s. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi K. T. M. Ü. Yayınları: 12. Süreli Yayınlar Dizisi: 5.

Kitap:

ERGİN, Muharrem: Türk Dil Bilgisi: İstanbul 1972, XXVIII+407 s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 785.

Çok yazarlı kitap:

BANG, W. - G. R. RAHMETİ: Oğuz Kağan Destanı: İstanbul 21936, 69 s. İstanbul Üniversitesi yayımlarından: 18. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri Neşriyatından.

Yayımlanmamış:

ZOLOTNİTSKİY, N. İ.: Çuvaş Söz Kökleri Lûgatı Türk, Fin ve diğer milletler ve kabileler dil ve lehçeleriyle mukayese edilmiş (A-Ş) = Karnevoy çuvaşsko-russkiy slovary, (Kazan, 1875). Çeviren: Hamdi TOKER, XIX+285 yr.. A 4 Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Etüt 77.

Yazarın Aynı Yılda Yayımlanan Eserleri:

TEKİN, Talat (1993a): Hunların Dili: Ankara 1993, 59 s. Doruk Yayınları 33 Dil-Tarih-Bilim Dizisi.

TEKİN, Talat (1993b): Japonca ve Altay Dilleri: Ankara 1993, 95 s. “Doruk Yayınları 34 Dil - Tarih - Bilim Dizisi”.

Kurum Yayını:

TÜRK DİL KURUMU: Türkçe Sözlük: 11. Baskı Ankara 2011, XXXII+2763 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 549.

Çeviren/Aktaran:

GABAIN, A. von: Eski Türkçenin Grameri: Çeviren: Mehmet AKALIN, Ankara 1988, XXIII+313 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 532.

HABERLEŞME
Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya, Ankara
Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer : +90 (312) 468 07 83
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top