Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkçe Saati Projesi Destek Programı

Yurtdışı Türkler için Türkçe öğrenimi bugün, kültürel kimliğin ana karakterine bakım sağlanması anlamına gelir. Çünkü dil birey için iletişimin ötesinde işlevlere sahiptir. O, kişinin hayatı algılaması, kendi düşüncelerine ifade kazandırması, böylelikle hem bireysel bilincin hem de aynı dili konuşan insanlar arasında ortak bir düşünce dünyasının gelişmesine imkân sunması yönüyle, kimliğin temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde yurtdışı Türklerin, çok dilli ve çok kültürlü ortamların insanları olarak, yaşadıkları ülkelerin dillerini öğrenmek ve kullanabilmek kadar Türkçeyi koruma ve devam ettirme imkânlarına sahip olmaları da önemlidir. Nihayetinde Türkçe, onu konuşanların köklerine ait tarihi, dilsel ve kültürel alanı vurgulayarak Türk toplumunun hem kendine has karakterini diri tutmakta, hem de gelecekteki varlığının da bağlı olduğu bir koşul haline gelmektedir. Bu sebeple çocuk ve gençlere anadili olarak Türkçenin doğru öğretilmesi, onları kendi kültürel kimliği ile barışık ve öz güven sahibi bireyler kılmaya katkı sunduğu gibi, yurt dışındaki Türk toplumunun yarınlarını da emniyet altına almak anlamına gelmektedir.

Buradan hareketle Başkanlığımız, Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaşayan çocuk ve gençlerimizin Türkçe öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkçe Saati Proje Destek Programını geliştirmiştir.

 
Türkçe Saati Proje Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız
Proje Bilgi Sistemine giriş için tıklayınız 

 

Türkçe Saati Proje Destek Programı Nedir?


Yurtdışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin;
o Türkçeye duydukları heyecanı canlı tutmak,
o Türkçe bilgi ve beceri düzeylerini artırmak,
o Akranları ile bir arada Türkçe öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak,
o Türk kültürüne dair doğru bilgilendirilmelerini sağlamak,
o Öz güven hislerini geliştirerek onları yaşadıkları ülkelerde toplumsal katılıma cesaretlendirmek;

Velilerin;
o Türkçe öğrenimi ve kullanımı hakkında bilinç seviyesini yükseltmek,
o Çocuklarının Türkçe öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını teşvik etmek,

Sivil toplum kuruluşlarının;
o Yürüttükleri Türkçe faaliyetlerinde verimlerini ve kapasitelerini artırmak,
o Türkçe öğretimi hususunda çalışan diğer dernekler ile iletişim kurmasını sağlamak,
o Veliler üzerinden yaşanan bölgede Türk toplumu ile ilişkilerini güçlendirmek
maksatlarıyla, sivil toplum kuruluşları bünyesinde haftada 2 veya 3 saat Türkçe derslerinin sunulmasını içeren bir eğitime destek programıdır.

Programa Kimler Başvurabilir?


Türkçe Saati Programına ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;
• Sivil toplum kuruluşları,
• Eğitim kurumları,
• Kar amacı gütmeyen şirketler,
başvurabilirler.

Hangi Ülkelerden Başvuru Yapılabilir?


ABD

Almanya

Avusturya

Belçika

Birleşik Krallık

Danimarka

Finlandiya

Fransa

İsveç

İsviçre

İtalya

Kanada

Norveç

Hollanda

Avustralya


Kabul Edilen Projelerle İlgili Süreç Nasıl İşleyecek?
Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Başkanlık arasında imzalanacak bir sözleşme ile belirlenir. Proje başvuru formunun son hali ve ekleri sözleşme eki olarak kabul edilir. Başkanlık tarafından olumlu sonuç bildiriminde bulunulan tarihten itibaren en fazla 45 gün içinde başvuru sahibi ile sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Bu süre içinde sözleşmesi imzalanmayan projelerle ilgili destek kararı kendiliğinden iptal olur ve başvuru sahibi tarafından aynı yıl içinde tekrar başvuruda bulunulamaz.

Sözleşme imzalanmadan önce ve/veya imzalandıktan sonra Başkanlık, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşme sürecinde proje sahipleri imza için Başkanlığa davet edilebilir ya da sözleşmeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla imzalanması halinde, sözleşme metni e-posta, faks, ya da diğer uygun iletişim kanalları yoluyla proje sahibine ulaştırılır.

RizVN Login
Scroll to top