MEB Avrupa Birliği ve ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2014 ve sonraki yıllarda yurt dışında faaliyette bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla (100) okutman seçecektir.

Başvuru şartları, süresi, şekli seçme sınavı ve yurt dışında görevlendirilmeye dair esas ve usuller ile diğer hususların yer aldığı “Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2014/2” dosyasını bu bağlantıdan edinebilirsiniz.

 

 

BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) T.C vatandaşı olmak
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalışanlar hariç)
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümlüler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara Fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç)
d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren son başvuru tarihi itibarıyla en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,
h) Millî Eğitim Bakanlığında çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda en az beş yıl öğretmenlik hizmeti bulunup halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde çalışıyor olmak,
i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
j) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
k) Başvurunun son günü itibarıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça ve İtalyanca dillerinin birinden, son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS veya YDS’den en az I. BÖLÜM; 3 üncü maddenin A- (60) ve B- (75) puan seviyesinde belge (ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”) sahibi olmak,
l) Yapılacak sınavda başarılı olmak

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı
(0312) 418 82 88-418 34 41-419 19 45’den 4112 veya 4131
Faks : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı
(0312) 418 82 89 veya 425 54 01
İnternet Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top