İş hayatında diller

■ LRE, şirketlerin dil stratejilerini araştırmak, çalışan elemanlarının
dil eğitimine öncelik ve destek verip vermediklerini öğrenmek,
ayrıca müşterilerle iletişimde ve reklam malzemelerinde
kullanılan dil yelpazesini saptamak için bir anket geliştirmiştir.
Araştırılan ölçütler üç ana gruba ayrılmıştır: şirketin genel dil
stratejileri, iç dil stratejileri ve dış dil stratejileri.
■ Veriler, tüm ülkelerde/bölgelerde, şehirlerde bulunan bir dizi
seçilmiş şirketten toplanmış ve toplamda 484 şirkete anket
uygulanmıştır. Hedef olarak 4 iş sektörü (bankalar, oteller, inşaat
firmaları ve süpermarketler) seçilmiştir. Genel olarak, katılımcı
otellerin sayısı diğer sektörlerle kıyaslandığında göreceli daha
yüksek olmasına karşın sektörlerdeki denge iyi sağlanmıştır.
■ Genel dil stratejileri alanında, anket uygulanan şirketlerin
dörtte biri belirgin uyguladığı dil stratejilerine sahipken,
yarıdan fazlası personel alımında dilleri dikkate almaktadır.
Şirketlerin dörtte biri kültürler arası farkındalığın geliştirilmesi
ve dil öğrenimi için personel hareketliliğini düzenli olarak
teşvik etmektedir. Bununla birlikte, %70’i personelin dil
becerileri kaydını tutmamaktadır ve çok azı dil öğreniminde
AB programlarından yararlanmaktadır.
■ Dil eğitiminde yaygın dil koşulu, anket uygulanan şirketlerin
%27’sinde iş İngilizcesi, %14’ünde anadili farklı olanlar için
ulusal dilde destek ve %12’sinde başka dillerde destek olarak
bildirilmiştir. Göreceli küçük bir yüzde, dil öğrenimi için ödül
ve promosyon planlarına sahiptir. Bunlardan %11’i yaygın
olarak iş İngilizcesinde, yalnız %5’i ise ulusal dilde ve diğer
dillerdedir. Personellerinin dil becerilerini geliştirmek için
eğitim sektörüyle ortaklık oluşturan şirket sayısı ılımlı
düzeydedir: dörtte biri düzenli ya da ara sıra İngilizce için,
%17’si anadili olmayanlara ulusal dil için ve %14’ü diğer
diller için eğitim sektörüyle işbirliği yapmaktadır.
■ Anket uygulanan sektörlerde yarının hemen altında şirketler
dış iletişimde ulusal dile ek olarak iş İngilizcesini yaygın olarak
kullanırken, %30 kadarı kendi internet sitelerinde ulusal dil ve
İngilizceye ek olarak diğer dilleri kullanmaktadır.
■ Sıralanmış düzende, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca
ve İtalyanca anket uygulanan şirketlerde İngilizceden
sonra en yaygın kullanılan diller olup, Avrupa’da iç pazarın
gücünü yansıtmaktadır. Çince, Japonca, Arapça ve
Türkçe (daha yüksek önceliklendirme beklenebilecek
diller olmalarına karşın) anket uygulanan bazı şirketler
tarafından önemsenip desteklenmektedir.

Yorum ekle


Top