ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÖMER)

VİZYON
Bir dilin yabancılara öğretiminde gerçekleşecek çalışmalar hem kurumsal hem de uygulamalı olarak nitelikli olmalıdır. Bu durumun farkında olarak Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. ADU-TOMER, bu alanda çalışmalar yapmayı, dil öğretiminde yeni gelişmelere ve uygulamalara ulaşmayı hedeflemektedir.

MİSYON
Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Ögretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ADU-TÖMER) amacı, çağdaş gelişmeleri gerek ulusal gerek uluslar arası dil öğretim merkezleri ile işbirliği içinde takip etmek, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olmak, yeni uygulamalara ve gelişmelere ortam hazırlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesini her seviyede sağlamaktır.


 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÖMER - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

Telefon: +90 256 218 20 00,  +90 256 214 66 87

 


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADÜ TÖMER): Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmektir. Bunun yanında Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk Kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

h) Dil sınavları düzenlemek.

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek.

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Yönetim Kurulu.

b) Müdür.

c) Müdür Yardımcısı.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

Müdür ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konular ile ilgili anabilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri/elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önereceği Üniversitenin üç öğretim üyesi/elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Scroll to top