Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğr. Gör. Yasemin ABALI ÖZTÜRK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Özet

Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6,7,8. Sınıflar) (TDÖP), çağımızın istenilen bireylerini yetiştirme konusunda öğrenen merkezlidir ve, yeni öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu programa göre hazırlanan ders kitaplarında da öğrenenlerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Bireylerin okuduklarını veya dinlediklerini anlamlandırabilmesi, çözümleyebilmesi, yardımcı ve ana fikirleri çıkarabilmesi, kavramları ilişkilendirebilmesi, kalıcı ve transfer edilebilir anlamlı öğrenmelerin gerçekleşebilmesi amacıyla kullanılabilecek tekniklerden biri de kavram haritalarıdır.

 

Öğretim programlarımızda benimsenen öğrenme kuramları doğrultusunda çağımızın gerektirdiği bireyleri yetiştirme amacıyla değişim ve yenilikler gerçekleşse de uygulama boyutunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu değişim ve yeniliklere uyum sağlamaya çalışan öğretmenlerimiz alışkanlıklarından kaynaklanan tutumlardan ve uygulamaya dönük bilgi eksikliğinden dolayı birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde uzun süredir kullanılmakta olan kavram haritası tekniği ülkemizde daha yeni kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden öğretmen ve öğrencilerimizin bu teknik hakkındaki bilgilerinin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerine öğrencilerin zihinsel becerilerini kullanmalarını sağlayan kavram haritalarının, farklı öğrenme alanlarında kullanılmak üzere tanıtılmasıdır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "doküman incelemesi" yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; kavram haritalarının kavram öğretiminde, okunanların veya dinlenenlerin anlaşılmasında, anlamlı/bütünsel yazma becerilerinin geliştirilmesinde, duygu ve düşüncelerini etkili bir dille gerek konuşma gerekse yazı diliyle ifade edilmesinde, kavram yanılgılarının giderilmesinde ve öğretimin etkiliğinin değerlendirilmesinde Türkçe öğretmenleri tarafından kullanılmasının öğrencilerde anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi açısından etkili olacağı önerilmektedir.

Makalenin tamamını .pdf formatında indirmek için tıklayınız...Yıl, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 13-34.

Scroll to top