Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi

Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi ve Etkin Sözcük Dağarcığı Oluşturmadaki İşlevi
Bu çalışmanın amacı, metin işleme sürecinde sözcük öğretiminin bağlam temelli gerçekleştirilmesi ve bu uygulamanın, öğrencilerin aktif sözcük dağarcığını geliştirmedeki önemini vurgulamaktır. Sözcük varlığı, bireyin anlama ve anlatma becerisini etkin bir şekilde sergileyebilmesinde en temel belirleyici unsurdur. Bu çalışmada metin işleme sürecinde öğrencilerin ilk ez karşılaştıkları veya anlamı bağlamdan çıkarılamayan sözcüklerin öğretilmesinde öğrencilerin merkeze alındığı ve sözcüğün yapı içerisinde üstlendiği işlevlerin ön planda tutulduğu bağlam temelli sözcük öğretimi çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, öncelikle literatür taraması yapılarak konunun alanyazındaki durumu ile ilgili genel bir görünüm oluşturulmuştur. İlgili alanyazından elde edilen veriler yanında kişisel görüş ve değerlendirmelerle metne son şekli verilmiştir. Bu çerçevede, bağlam temelli sözcük öğretiminin, öğrencilerin etkin/işlek sözcük dağarcığını geliştirmelerine önemli katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, bağlam temelli sözcük öğretimi yapılmasının yararlarına değinilerek öğretmenlere, metin işleme sürecindeki sözcük öğretimi çalışmalarını bu anlayışla gerçekleştirmeleri önerilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Metin işleme süreci, sözcük öğretimi, anlama ve öğrenme


Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Göçer, A. (2015). Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi ve Etkin Sözcük Dağarcığı Oluşturmadaki İşlevi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 48-63.

 

Function of Creating an Effective Vocabulary and Importance of Context Based Vocabulary Teaching in Turkish Language Text-Handling Process
Abstract
The aim of this study is to emphasize the importanc e of education to be based on the context of the word in the text processing of students active in the development of vocabulary. The presence of the word is the main determinant of the ability of the individual to understand and explain the exhibits effec tively. This study focused on studies in teaching vocabulary text processing in the first crush faced by students are not learning from the context and word-based context is kept in the forefront of the function assumed in the structure. In this context was created primarily an overview of issues related to the situation in the literature review the literature. In addition to the data obtained from the relevant literature is finalized to the text with personal opinions and evaluations. Thus, the context-based teaching vocabulary is emphasized that important contributions to develop the students active/ common use vocabulary. In addition, making reference to the context of the benefits of word-based teaching was recommended to the teachers teaching words in the text-processing work to perform this technique.
Keywords: Text processing, vocabulary, understanding and learning

Yorum ekle


Top