Yeni Gelişmeler Işığında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİEditör(ler) : Muamber Yılmaz
Yazar(lar) :
İbrahim Coşkun
Sait Tüzel
Serdarhan Musa Taşkaya
Muamber Yılmaz
Kemal Zeki Zorbaz
Mehmet Akif Çeçen
Sabri Sidekli
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık

 

 

Türkçe öğretimi alanındaki yeni gelişmeleri içerisinde barındıran bu kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocukta dil gelişimi üzerinde durulmuştur. u bağlamada okul önmcesi ve ilkokul döneminde çocuğun dil dinleme becerisini geliştirmede kullanılabilecek stratejiler üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde konuşma becerisi, konuşmanın yapısal özellikleri, konuşma çeşitleri, konuşmada dikkat edilmesi gereken hususlar, konuşma hataları, konuşma bozuklukları, konuşma becerisini geliştirmede kullanılabilecek etkinlikler açıklanmıştır. Dördüncü bölümde okuma, okuma türleri , okuduğunu anlama, okuduğunu anlama stratejileri, akıcı okuma, okuma güçlüğü, sesli okuma hatalarfı, okuma alışkanlığı üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde yazama eğitiminin aşamaları, süreç temelli yazma, yazılı anlatım çalışmalarının değerlendirilmesi ifade edilmiştir. Altıncı bölümde medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı eğitimi Türkiye'de ve dünyada medya okuryazarlığı üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde metin ve metin türleri, metin öğretimi ifade edilmiştir. Sekizinci bölümde ise Türkçe dersinde ölçme- değerlendirmeye, başlangıç değerlendirme, süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme, okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma-görsel sunu becerilerini ve dil bilgisinin ölçme ve değerlendirme konularına yer verilmiştir. Ayrıca Türkçe dersinde kullanılailecek ölçme araçları üzerinde durulmuştur.

Kitapta Yer Alan Konular:

Ön Söz

1. BÖLÜM: Dil Öğretimi

Giriş

1. Dilin Tanımı, İşlevi ve Önemi

2. Türkçe’nin Dünya Dilleri Üzerindeki Yeri

3. Dil, Düşünce ve Kültür İlişkisi

4. Çocuk ve Dil Gelişimi

5. Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi

6. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Dinleme Becerisi ve Gelişimi

7. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Konuşma Becerisi ve Gelişimi

8. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Görsel

Okuma ve Görsel Sunu Becerileri ve Gelişimi

9. İlkokul Dönemindeki Çocukların Dil Gelişimi

10. İlkokul Döneminde Okuma Yazma Becerisinin Gelişimi

Kaynakça

2. BÖLÜM: Dinleme Eğitimi

1. Dinleme Becerisi

2. Öğrenmede ve İletişim Kurmada Dinleme Becerisinin Önemi

3. Dinlemenin İki Türü: Etkileşimli ve Etkileşimsiz Dinleme

3.1. Etkileşimli Dinleme

3.2. Etkileşimsiz Dinleme

4. Dinleme Amaçları

5. Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Stratejiler

5.1. Dinleme Öncesi Kullanılacak Stratejiler

5.2. Dinleme Sırasında Kullanılacak Stratejiler

5.3. Dinleme Sonrasında Kullanılacak Stratejiler

Kaynakça

3. BÖLÜM: Konuşma Eğitimi

1. Konuşma

1.1. Konuşmanın Yapısal Özellikleri

1.2. Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.3. Konuşma Çeşitleri

2. Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi

3. Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılabilecek Etkinlikler

3.1. Görüşme

3.2. Radyo-Televizyon Konuşması

3.3. Sempozyum

3.4. Konferans

3.5. Açık Oturum

3.6. Panel

3.7. Forum

3.8. Münazara

3.9. Nutuk (Söylev)

3.10. Hikâye Anlatma

3.11. Konuşanı Bul

3.12. Sesli Okuma

3.13. Oyunlar

3.14. Drama

3.15. Rol Oynama

3.16. Pantomim

3.17. Sessiz Sinema

3.18. Taklit

3.19. Konuşma Çarkı

3.20. Konuşma Bileti

3.21. Sondaki ile Başla

3.22. Konuşturan Şapka

3.23. Lebdeğmez

4. Konuşma Öğretiminde Öğretmenlere Düşen Görevler

5. Konuşma Hataları

5.1. Gecikmiş Konuşma

5.2. Seslendirme Eksikliği

5.3. Kavrama Eksikliği

5.4. Çekingenlik

5.5. Gereksiz Beden Hareketleri

5.6. Abartılı Jest Mimik

5.7. Yerel Ağız Kullanımı

5.8. Anlatım Bozukluğu

5.9. Konuşma Kurallarına Uymama

5.10. Gereksiz Söz Söyleme

5.11. Argo Kullanma

5.12. Atlama

5.13. Hızlı veya Yavaş Konuşma

6. Konuşma Bozuklukları

6.1. Kekemelik

6.2. Tutukluk

6.3. Dizartri

6.4. Afazi (Söz Yitimi)

6.5. Disleksi

6.6. Gevşeklik

6.7. Artikülâsyon (Eklemleme) Bozuklukları

Kaynakça

4. BÖLÜM: Okuma Eğitimi

Giriş

1. Okuduğunu Anlama

2. Okuduğunu Anlama Türleri

3. Okuduğunu Anlamayı Geliştirme Stratejileri

3.1. Okuma Öncesinde Kullanılabilecek Stratejiler

3.2. Okuma Sırasında Kullanılabilecek Stratejiler

3.3. Okuma Sonrasında Kullanılabilecek Stratejiler

4. Okuma Türleri

4.1. Sesli Okuma

4.2. Sessiz Okuma

4.3. Eleştirel Okuma

4.4. Göz Atarak Okuma

4.5. Güdümlü Okuma

4.6. Serbest Okuma

4.7. Hızlı Okuma

5. Okuma Güçlüğüne Sahip Okuyucuların Özellikleri

6. Akıcı Okuma

7. Sesli Okuma Hataları

8. Okuma Alışkanlığı

8.1. Okuma Alışkanlığı İle İlgili Yapılan Araştırmalar

8.2. Çocuğa Okuma Alışkanlığı Kazandırmanın Yolu

Kaynakça

5. BÖLÜM: Yazma Eğitimi

Giriş

1. Yazma Eğitiminin Aşamaları

2. Cümle ve Paragraf Oluşturma Çalışmaları

2.1. Cümle Oluşturma Çalışmaları

2.2. Paragraf Oluşturma Çalışmaları

3. Süreç Temelli Yazma

3.1. Hazırlık

3.2. Taslak Oluşturma

3.3. Gözden Geçirme

3.4. Düzeltme (Tashih)

3.5. Paylaşma – Yayımlama

4. Yazılı Anlatım Çalışmalarının Değerlendirilmesi

5. Yazma Sürecinin Değerlendirilmesi

5.1. Yazma Süreci Kontrol Listeleri

5.2. Öğrenci Öz-Değerlendirme Formları

6. Metnin Değerlendirilmesi

6.1. Bütüncül Puanlama

6.2. Analitik/Çözümleyici Puanlama

6.3. Temel Özelliklere Göre Puanlama

Kaynakça

6. BÖLÜM: Medya Okuryazarlığı

1. Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Eğitimindeki Yeri

1.1. Medya Kavramı

1.2. Medya Okuryazarlığı

1.3. Medya Okuryazarlığı Eğitimi

1.4. Dünyada Medya Okuryazarlığı Uygulamaları

1.5. Türkiye’de Medya Okuryazarlığı

1.6. Türkçe Eğitimi ve Medya Okuryazarlığı

Sonuç

Kaynakça

7. BÖLÜM: Metin Öğretimi

Metin ve Metin Türleri

Giriş

1. Metnin Okumadaki Yeri ve Önemi

2. Metin Türleri

2.1. Bilgilendirici Metinler ve Öğretimi

2.2. Bilgilendirici Metin Yapıları

3. Hikâye Edici Metinler ve Öğretimi

3.1. Hikâye Haritası

3.2. Hikâye Yüzü

3.3. Hikâye Piramidi

3.4. Hikâye Analizi Örneği

3.5. Hikâye Yüzü Örneği

3.6. Hikâye Haritası Örneği

Kaynakça

8. BÖLÜM: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Giriş

1. Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme

1.1. Başlangıç Değerlendirme

1.2. Süreç Değerlendirme

1.3. Sonuç Değerlendirme

2. Öğrenme Alanlarında Ölçme ve Değerlendirme

2.1. Okuma Becerisinde Ölçme Değerlendirme

2.2. Yazma Becerisinde Ölçme Değerlendirme

2.3. Dinleme Becerisinde Ölçme Değerlendirme

2.4. Konuşma Becerisinde Ölçme Değerlendirme

2.5. Görsel Okuma-Görsel Sunu Becerilerinde Ölçme Değerlendirme

2.6. Dil Bilgisi Alanında Ölçme Değerlendirme

3. Türkçe Dersinde Kullanılabilecek Ölçme Araçları

3.1. Yazılı Sınavlar

3.2. Sözlü Sınav

3.3. Çoktan Seçmeli Sınavlar

3.4. Doğru-Yanlış Testleri

3.5. Eşleştirme Maddeli Sınav

3.6. Öz Değerlendirme

3.7. Akran Değerlendirme

3.8. Performans Değerlendirme

3.9. Ürün Değerlendirme/Portfolyo

3.10. Proje

3.11. Sunum

3.12. Gözlem

3.13. Görüşme

3.14. Öğrenci Gözlem Defteri/Anekdotlar

3.15. Günlük

3.16. Çeteleme Ölçeği

3.17. Kontrol Listesi

3.18. Kavram Haritaları

3.19. Çalışma Kâğıtları

3.20. Dereceli Puanlama Ölçeği (Rubrik)

3.21. Tutum Ölçeği

3.22. Yapılandırılmış Tablo (Grid)

3.23. Kelime İlişkilendirme Testi

3.24. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

3.25. Sergi

4. Türkçe Dersinde Sorular

4.1. Cevabı Metin İçinde Olan Soru

4.2. Cevabı Metin Dışında Olan Soru

4.3. Cevabı Metinler Arasında Olan Soru

5. Ölçme Değerlendirme Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kaynakça

 

Yorum ekle


Top